آرانکیا

هيبريد (F1)
فلفل بلوكی شیرین گلخانه‌ای
قابل برداشت به رنگ نارنجی
میوه سنگین با شکل اندازه و ضخامت مناسب
میوه به رنگ نارنجی خوش رنگ و بازارپسند
دارای باردهی یکنواخت در طول دوره
مقاومت بالا به ویروس موزاییك گوجه فرنگی نژاد (Tm:0,3)
متحمل به بیماری ویروس پژمردگی خالدار گوجه فرنگی (TSWV)
مناسب برای كاشت در طول سال در گلخانه و تونل‌های پلاستیکی