آراکار

پیشگیری از حمله ی و آسیب عوامل خارجی

دارای میزان بالای ترکیبات زیست فعال

عدم ایجاد هر گونه مقاومت در آفات و بیماری ها

بهبود مقاومت گیاه

100 درصد طبیعی و قابل تجزیه در طبیعت

عدم آسیب به جانوران و ارگانیسم های مفید

کارایی حداکثری به لطف هم افزایی میان ترکیبات محصول

دارای میزان بالای بیوفلانوییدز ها و ترپنس ها

حداکثر کارایی و پایداری فرمول

به لطف فرمول خاص، آراکار با ایجاد اثری نیرو بخش بر گیاه موجب کاهش حساسیت آن بر شرایط بد محیطی شود.