آرتوسا

هيبريد (F1)

       میوه بیضی و به رنگ سفید

  دارای بوته قوی با رشد متناسب

  کاسبرگ بدون تیغ

عملکرد مناسب

مناسب کشت گلخانه ای و تونل های پلاستیکی و فضای باز