آفیلو

پیشگیری از حمله ی و آسیب عوامل خارجی

دارای میزان بالای ترکیبات زیست فعال

عدم ایجاد هر گونه مقاومت در آفات و بیماری ها

بهبود مقاومت گیاه

100 درصد طبیعی و قابل تجزیه در طبیعت

عدم آسیب به جانوران و ارگانیسم های مفید

کارایی حداکثری به لطف هم افزایی میان ترکیبات محصول

کاهش تنش ناشی از عوامل خارجی

مناسب برای انواع کشاورزی صنعتی، سنتی و ارگانیک

بدون ایجاد محدودیت در تعداد دفعات استفاده

کاهش تنش ناشی از عوامل خارجی

به لطف فرمول خاص، افیلو با ایجاد اثری نیرو بخش بر گیاه موجب کاهش حساسیت آن بر شرایط بد محیطی شود.

مناسب برای محلول پاشی برگی