آلباترس اسپیرینت

کود کامل NPK محلول در آب برای تمام نیازهای تغذیه ای گیاه

سرک و محلول پاشی

آلباترس در ابتدا برای سرک در گیاهانی که حجم ریشه کوچکی دارند ساخته شد. اما وجود اوره با کیفیت بالا در تمامی فرمول های آلباترس، این کود را برای محلولپاشی بسیار مناسب نموده است. جذب مستقیم مواد غذایی از طریق برگ، پاسخ سریعتر گیاه را در پی دارد.

ترکیب کاملی از عناصر ریز مغذی در هر فرمول

ترکیبی از عناصر ریزمغذی به تمامی فرمول ها اضافه شده است؛ منگنز، مس و روی به فرم کلات EDTA، و آهن به دو فرم کلات EDTA و DTPA. تمامی فرمول های آلباترس محتوی کلسیم به فرم کلات EDTA می باشد؛ این یک ویژگی منحصر به فرد است.

تشکیل شده از بهترین مواد اولیه

در آلباترس بهترین مواد اولیه استفاده می شود. در نتیجه این کود بدون کلر، سدیم و فلزات سنگین بوده و خلوص بسیار بالایی دارد (شوری بسیار پایین). این ویژگی آلباترس را به کالایی بی نظیر و بی خطر تبدیل کرده است. بی خطر بودن آن می تواند عامل تعیین کننده برای انتخاب آلباترس به ویژه در مراحل حیاتی رشد گیاه باشد. همچنین اوره ی مورد استفاده در آلباترس بدون بیورت است.

آلباترس N- total NO3 -N NH4 -N Urea-N P2O5 K2O MgO S EC
درصد وزنی g/l 1
اسپرینت 10 4/0 5/7 1/2 52 10 7/0