آوانته

هيبريد (F1)
فلفل بلوكی شكل و قابل برداشت به رنگ قرمز و سبز
مناسب برای كاشت در طول سال در گلخانه و تونل‌های پلاستیکی
میوه سنگین با شکل، اندازه و ضخامت مناسب
میوه به رنگ قرمز خوش رنگ
بوته قوی
دارای باردهی یکنواخت در طول دوره
عملکرد مناسب و بازارپسند
دارای مقاومت بالا به ویروس موزاییك گوجه فرنگی نژاد Tm:0,2 ))
متحمل به بیماری ویروس پژمردگی خالدار گوجه فرنگی TSWV))
مقاومت نسبی به سفیدک پودری، پوسیدگی فایتوفتورایی و انواع نماتد گره ریشه