استرانگ سان

 خیار گلخانه‌ای میانگل
میوه کشیده و شیاردار
بوته قوی و پربار، متحمل به سرما
ماندگاری میوه بسیار خوب
مقاومت بالا به بیماری‌های سفیدک حقیقی و گموز
دارای مقاومت نسبی بيماری‌های ویروس موزائیک
خیار (CMV)، ویروس کوتولگی زرد کدوئیان (CYSDV)،
ویروس موزائیک زردی کدو (ZYMV)،
ویروس زردی آوند خیار ( CVYV).
قابل کشت در اکثر مناطق ایران بویژه در پاییز و زمستان