اسفینکس

پایه پیوندی ویژه طالبی و خربزه(Rootstock) melon
هيبريد  (F1)
پایه مناسب پیوند خانواده کدوئیان
سبب افزایش مقاومت گیاه پیوندی
دارای مقاومت بالا به Fom:0,1,2
دارای مقاومت نسبی به فوزاریوم نژاد های Fom:1.2/Px (ex Sf):2,3,5