اسون

هیبرید (F1)
فلفل بلوکی شیرین گلخانه‌ای
قابل برداشت به رنگ زرد
اندازه میوه یکنواخت
میانگین وزن میوه 220-190 گرم
بوته قوی پوشش برگی مناسب
باردهی عالی و بازار پسندی مناسب
متحمل به ویروس پژمردگی لکه‌ای گوجه فرنگی (TSWV:0)
ومقاوم به ویروس موزاییک تنباکو (Tm:0-2)
مناسب کشت گلخانه‌ای و سازگار با شرایط آب و هوایی مختلف