اسپیرو

دور کننده ی حشرات و جوندگان

تضیف کننده ی عناصر خارجی مضر

دارای درصد بالای ترکیبات زیست فعال

جذب حداکثری توسط گیاه

100 درصد طبیعی و قابل تجزیه در طبیعت

کاهش تنش عناصر خارجی بر روی گیاه

بدون ایجاد مقاومت

بدون ایجاد هرگونه باقی مانده شیمیایی بر روی گیاه

به دلیل فرمول ویژه، اسپیرو باعث ایجاد مقاومت در گیاه و همچنین کاهش حساسیت گیاه به تنش های محیطی می شود.