اواتراسول مگنوم فوسکال

ویژگی اسیدی قوی که pH آب و خاک را کاهش داده و آن را مناسب استفاده در شرایط آهکی و قلیایی می سازد.

مناسب استفاده در شرایط آهکی و قلیایی به خاطر تبدیل و نگهداری ریزمغذی­ها، منیزیم، کلسیم و فسفر به فرم یونی آن­ها که آماده برای جذب گیاه می باشند.

در خاک های قلیایی مقدار زیادی کلسیم به صورت کربنات و بیکربنات وجود دارد که قابل جذب نیستند. این کود منحصر­به­فرد، کلسیم و فسفر قابل حل را یک­جا در اختیار گیاه قرار می دهد.

ویژگی اسیدی آن باعث جلوگیری از گرفتگی سیستم های آبیاری، به ویژه درشرایط سختی آب می شود.

قابل استفاده در تمام دوره رشد گیاهان به منظور فراهم آوردن مستمر فسفر، کلسیم و ازت. استفاده از اولتراسول کلسیم برای تکمیل نیاز گیاه به کلسیم نیز پیشنهاد می شود.

بطور کامل محلول در آب

فاقد کلر، سدیم و فلزات سنگین

نیتروژن (N)

10% (min.)

فسفر (P-P2O5)

50% (min.)

کلسیم

10% (min.)

EC (1g/l at 25° C)

0.87 mS/cm

اسیدیته (pH)

2.2