اولتراسول آنتی استرس گوجه

میزان سولفات بیشتر نسبت به سایر کودهای کامل به منظور پیشگیری از تجمع نمک در محیط ریشه

با افزایش مقاومت گیاه به شرایط تنش، باعث قوی تر و سالم تر شدن گیاه شده و افزایش عملکرد و بازارپسندی محصول می شود.

فرمولاسیون ویژه این کود در ترکیب با اولتراسول کلسیم، مگنوم پی 44 و اولتراسول پتاسیم نیازهای گیاه را در تمامی مراحل رشد برآورده می کند.

وجود حدود80 درصد ازت به فرم نیترات میزان جذب کاتیون ها مانند +K و ++Mg و ++Ca را افزایش می دهد. ازت به فرم نیترات کارامدترین منبع ازت برای رشد گیاه می باشد.

بطور کامل محلول در آب

فاقد کلر، سدیم و فلزات سنگین

نیتروژن (N)

13% (min.)

فسفر (P-P2O5)

7% (min.)

پتاسیم (K2O)

31% (min.)

منیزیم (MgO)

3.6%(min.)

گوگرد (SO3) 7%(min.) 

EC (1g/l at 25° C)

1.35 mS/cm

به علاوه ریز مغذی ها.