اولتراسول ام آ پی

فسفات در اولتراسول MAP باعث بافر شدن محلول های غذایی شده و pH را به طور موثر در حدود 4.5 نگه می دارد.

ازت موجود در این کود که به فرم آمونیوم است، بهتر در دسترس گیاه قرار می گیرد.

قابل استفاده با تمامی کودهای محلول در آب به جز کودهای کلسیم دار می باشد.

کاملاً محلول در آب بوده و هیچ گونه نمک نامحلول ایجاد نمی کند.

فاقد کلر، سدیم و فلزات سنگین

نیتروژن( N – NH4)

12% (min.)

فسفر (P-P2O5)

61% (min.)

حلالیت (g/l at 20° C)

960

EC (1g/l at 25° C)

0,8 mS/cm

اسیدیته (pH)

4,5