اولتراسول تاپ کا

فاقد کلر بوده و قابل استفاده با تمامی کودهای محلول در آب می باشد. این ویژگی اولتراسول کا را به اثربخش ترین و مهم ترین منبع پتاسیم در نوع خود تبدیل می کند.

وجود نسبت بالای ازت نیتراتی میزان جذب کاتیون ها مانند +K و ++Mg و ++Ca را افزایش می دهد. ازت به فرم نیترات کارامدترین منبع ازت برای رشد گیاه می باشد.

این کود می تواند نیاز گیاه به پتاسیم را بدون اضافه کردن سولفات و کلراید به محیط کشت، برآورده کند.

در مراحلی از چرخه رشد گیاه مانند گلدهی و رسیده شدن که ازت اضافی باعث اختلال می شود، نسبت کم ازت به پتاسیم در این کود، آن را مناسب همه ی گیاهان در تمام مراحل رشد می سازد.

کاملاً محلول در آب بوده و هیچ گونه نمک نامحلول ایجاد نمی کند.

نیتروژن (N-NO3)

13,5% (min.)

پتاسیم

44% (min.)

حلالیت (g/l at 20° C)

960

EC (1g/l at 25° C)

1,51 mS/cm

اسیدیته (pH)

1,8