اولتراسول مگسول

قابل استفاده با تمامی کودهای محلول در آب به جز کودهای کلسیم دار

کاملاً محلول در آب

فاقد کلر، سدیم و فلزات سنگین

منیزیم (MgO)

16%(min.)

گوگرد (SO3) 13%(min.)

EC (1g/l at 25° C)

0.7 mS/cm

اسیدیته (pH)

6.6