اولتراسول مگنوم اسپشیال

ویژگی اسیدی قوی که pH آب، محلول غذایی و خاک را کاهش داده و آن را مناسب استفاده در شرایط آهکی و قلیایی می سازد.

استفاده از آن آسان بوده و خطر استفاده از اسیدهای مایع را ندارد.

دسترسی مواد غذایی در خاک را افزایش داده و باعث جذب بیشتر آن ها می شود که در نهایت به افزایش عملکرد می انجامد.

از تجمع نمک ها و عناصر غذایی در محیط ریشه جلوگیری می شود.

ویژگی اسیدی آن باعث جلوگیری از گرفتگی در سیستم های آبیاری می شود.

کاهش هدر رفت ازت به ویژه در خاک های قلیایی که باعث افزایش کارایی جذب ازت می شود.

دارای بهترین تعادل میان سه منبع ازت (نیترات، آمونیوم، اوره) در رابطه با مرحله ی رشد می باشد.

بطور کامل محلول در آب .

فاقد کلر ، سدیم و فلزات سنگین .