اولتراسول مگنوم پی 44

ویژگی اسیدی قوی که pH آب و خاک را کاهش داده و آن را مناسب استفاده در شرایط آهکی و قلیایی می سازد.

استفاده از آن آسان بوده و خطر استفاده از اسیدهای مایع را ندارد.

دسترسی مواد غذایی در خاک را افزایش داده و باعث جذب بیشتر آن ها می شود که در نهایت به افزایش عملکرد می انجامد.

ویژگی اسیدی آن باعث جلوگیری از گرفتگی در سیستم های آبیاری می شود.

در شرایط عادی اگر از این کود استفاده شود دیگر نیازی به کاربرد اسید نیست.

میزان حلالیت این کود از سایر کودهای فسفره بیشتر می باشد.

بطور کامل محلول در آب

فاقد کلر، سدیم و فلزات سنگین

نیتروژن (N)

18% (min.)

فسفر (P-P2O5)

44% (min.)

حلالیت (g/l at 20° C)

960

EC (1g/l at 25° C)

1,51 mS/cm

اسیدیته (pH)

1,8