اولتراسول مگنیت

این کود می تواند نیاز گیاه به منیزیم را بدون اضافه کردن سولفات و کلراید، برآورده کند.

وجود نسبت بالای ازت نیتراتی میزان جذب کاتیون ها مانند +K و ++Mg و ++Ca را افزایش می دهد. ازت به فرم نیترات کارامدترین منبع ازت برای رشد گیاه می باشد.

در مراحلی از چرخه رشد مانند گلدهی و رسیده شدن که ازت اضافی باعث اختلال می شود، نسبت پایین ازت به منیزیم در این کود، آن را مناسب همه ی گیاهان در تمام مراحل رشد می سازد.

قابل استفاده به صورت محلول پاشی با بیشتر سم ها

کاملاً محلول در آب بوده و هیچ گونه نمک نامحلول ایجاد نمی کند.

فاقد کلر، سدیم و فلزات سنگین

نیتروژن (N)

11% (min.)

منیزیم (MgO)

15%(min.)

گوگرد (SO3) 7%(min.) 

EC (1g/l at 25° C)

0.88 mS/cm

اسیدیته (pH)

6.5