اولتراسول کلسیم

این کود تنها منبع قابل دسترس کلسیم کاملا محلول در آب بوده و استفاده از آن در کشت های هیدروپونیک ضروری می باشد.

استفاده از این کود شرایط خاک را بهبود داده و برای خاک های قلیایی، شور و شنی سودمند است.

وجود نسبت بالای ازت نیتراتی میزان جذب کاتیون ها مانند +K و ++Mg و ++Ca را افزایش می دهد. ازت به فرم نیترات کارامدترین منبع ازت برای رشد گیاه می باشد.

کاملاً محلول در آب بوده و هیچ گونه نمک نامحلول ایجاد نمی کند.

فاقد کلر، سدیم و فلزات سنگین

این کود را با کودهای دارای سولفات و فسفات نباید مخلوط کرد؛ زیرا نمک های غیرقابل حل ایجاد می شود.

نیتروژن (N-NO3)

14.4%(min.)

نیتروژن (N-NH4)

1.1%(min.)

کلسیم (CaO) 26.3%(min.) 

EC (1g/l at 25° C)

1.24 mS/cm

اسیدیته (pH)

6