اولترافررو

پیشگیری و جبران کمبود آهن در انواع خاک به ویژه خاک های قلیایی و آهکی

کارکرد سریع و اثربخشی درازمدت به دلیل تعادل بهینه میان ایزومرهای ارتو- ارتو و ارتو- پارا

کاهش مقدار مصرف در طول دوره و در نتیجه کاهش هزینه ها به دلیل اثر بخشی فوق العاده

100 درصد محلول در آب (پس از 15ثانیه) و ایجاد محلولی به رنگ قرمز تیره

سهولت مدیریت کود در آبیاری های قطره ای ، بارانی و کشت های هیدروپونیک به دلیل حلالیت بالا در انواع آب ها.

دسترسی و جذب آسان از طریق ریشه گیاهان در طول دوره

انبارداری، حمل و نقل و کاربرد آسان به دلیل شکل میکروگرانول آن

بدون احتمال رسوب ،کلوخه شدن و گرفتگی سیستم های آبیاری

مجاز به استفاده در کشت های ارگانیک بر اساس استاندارد اتحادیه اروپا

آهن کلات شده با EDDHA : 6 درصد وزنی- وزنی

آهن به شکل ارتو-ارتو : 4.2 درصد وزنی- وزنی

شکل میکروگرانول سياه رنگ کاملا محلول در آب

پایدار در گستره ی pH از 3 تا 11