اوماگنا

گوجه فرنگی هیبرید گلخانه ای (F1) از نوع رشد نامحدود
وزن میوه 200 تا 250 گرم
میوه خوش فرم با کاسبرگ خوابیده و به رنگ قرمز بازارپسند
خوشه دهی و عملکرد یکنواخت و بالا در طول دوره کشت
انبار مانی بسیار بالا
مقاومت ها:
مقاومت بالا به:
ویروس پژمردگی خالدار گوجه فرنگی(TSWV)
ویروس موزائیک گوجه فرنگی (ToMV)
کپک برگی گوجه فرنگی (Fulvia fulva:A-E)
پژمردگی آوندی ورتیسیلیومی (V.albo-atrum)
پژمردگی آوندی فوزاریومی (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici:0.l)
مقاومت نسبی به:
ویروس پیچیدگی و زردی برگ گوجه فرنگی (TYLCV)
سه نژاد نماتد گره ریشه (Mi- Mj- Ma)