برآمین کلسیم

پیشگیری و جبران کمبود کلسیم و بُر

افزایش انتقال و جذب کلسیم و بُر درون گیاه به دلیل اختلاط آمینواسیدهای آزاد با آن ها

هم افزایی عملکرد دو عنصر بُر و کلسیم به خاطر ترکیب ایده آل آن ها

ترکیبی بر مبنای ال – آلفا آمینواسیدهای آزاد که به سادگی و بدون نیاز به صرف انرژی اضافه، به برگ ها منتقل و جذب می شود

ذخیره انرژی در گیاه از طریق تامین مواد غذایی نیمه آماده(آمینو اسید) برای گیاه و کاهش زمان بازیابی

توصیه شده برای افزایش کیفیت پوست میوه ها و جلوگیری از سوختگی دور برگ در سبزیجات برگی

آمینو اسید آزاد(AA): 5 % وزنی – وزنی(6.5 %وزنی حجمی)

ازت کل (N): 6.9 % وزنی_وزنی (9 % وزنی-حجمی)

کلسیم(CaO) محلول در آب:8 % وزنی – وزنی(10.4%وزنی-حجمی)

بُر(B) محلول در آب: 0.21 %وزنی_وزنی (0.27 % وزنی-حجمی

مایع محلول در آب