بروتاورد

تقویت جوانه زنی و رشد رویشی

افزایش دهنده ی گردش شیره ی گیاهی

بهبود جذب عناصر غذایی

تقویت سیستم آوندی گیاه

مناسب برای انواع کشاورزی صنعتی، سنتی و ارگانیک

علاوه بر اثر تقویت کننده و توسعه ای گیاه، استفاده از بروتاورد موجب ضخیم شدن آوند هادر گیاه شده و آن را در مقابل شرایط نامساعد مقاوم تر می سازد.