بویلی

هيبريد (F1)
رازیانه (Fennel)
روز کوتاه – 130 تا 140 روزه
دارای عطر و طعم مناسب رازیانه
بوته قوی
مقاوم به اکسید شدن پس از برداشت
دارای باردهی خوب
مناسب کشت زمستانه در مناطق معتدل و قابل برداشت در اوایل بهار