ترافوس آ-زد

تقویت عمومی گیاه در مراحل حیاتی رشد(انتقال نشا، گل دهی و تشکیل میوه)

فسفر با بالاترین قابلیت تحرک از ریشه به برگ و بلعکس همرا ه با پتاسیم

محرک رشد ریشه برای کشت های بهاره در ابتدای دوره کشت و اثربخش تر کردن جذب و انتقال ازت به گیاه

افزایش مقاومت طبیعی گیاه در برابر بیماری های قارچی ایجاد شده در شرایط رطوبت بالا (مثلا سفیدک دروغی ،گموز، پوسیدگی ریشه و طوقه و….)

افزایش مقاومت طبیعی گیاه به بیماریهای باکتریایی (مثلا اروینیا، سودوموناس و….)

کاهش و کنترل هزینه های مبارزه با بیماریها

افزایش عملکرد و کیفیت تولید

ازت: 2/4درصد وزنی- حجمی

فسفر(P2O5): 8/37 درصدبه فرم فسفیت وزنی- حجمی

پتاسیم(K2O): 2/25 درصد وزنی- حجمی

آهن، روی مس و منگنز کلات شده با EDTA و بُر و مولیبدن معدنی

مایع کاملا محلول در آب