ترافوس سینرژی

افزایش مقاومت مکانیکی دیواره سلولی به خاطر وجود کلسیم و سیلیسیم اضافی

هم افزایی عناصرسیلیسیم و کلسیم که موجب بهبود جذب و انتقال هر دو می شود

فسفر با بالاترین قابلیت تحرک از ریشه به برگ و بلعکس همراه با پتاسیم

محرک رشد ریشه برای کشت های بهاره در ابتدای دوره کشت و اثربخش تر کردن جذب و انتقال ازت به گیاه

افزایش مقاومت طبیعی گیاه در برابر بیماری های قارچی ایجاد شده در شرایط رطوبت بالا (مثلا سفیدک دروغی ،گموز، پوسیدگی ریشه و طوقه و….)

افزایش مقاومت طبیعی گیاه به بیماریهای باکتریایی (مثلا اروینیا، سودوموناس و….)

کاهش و کنترل هزینه های مبارزه با بیماریها

افزایش استحکام ساقه در برابر خوابیدگی و تنظیم فشار اسمزی در شرایط تنش خشکی

افزایش عملکرد و کیفیت تولید

فسفرP2O5): 40)درصد به فرم فسفیت وزنی- حجمی

پتاسیمK2O): 26 )درصد وزنی- حجمی

سیلیسSiO2): 2/0) درصد وزنی- حجمی

کلات کلسیم EDTA با 0/2 درصد وزنی- حجمی