ترافوس مس

فسفر با بالاترین قابلیت تحرک از ریشه به برگ و بلعکس همرا ه با پتاسیم

محرک رشد ریشه برای کشت های بهاره در ابتدای دوره کشت و اثربخش تر کردن جذب و انتقال ازت به گیاه

افزایش مقاومت طبیعی گیاه در برابر بیماری های قارچی ایجاد شده در شرایط رطوبت بالا (مثلا سفیدک دروغی ،گموز، پوسیدگی ریشه و طوقه و….)

افزایش مقاومت طبیعی گیاه به بیماریهای باکتریایی (مثلا اروینیا، سودوموناس و….)

کاهش و کنترل هزینه های مبارزه با بیماریها

تقویت اثر ضد قارچی بدلیل وجود مس

افزایش عملکرد و کیفیت تولید

فسفرP2O5) 4/14)درصد به فرم فسفیت وزنی- حجمی

پتاسیمK2O) 4/14) درصد وزنی- حجمی

کلات مس EDTA) 2/1) درصد وزنی- حجمی

مایع کاملا محلول در آب