تریدسیتروس

پیشگیری و جبران کمبود همزمان منگنز و روی در تمامی گیاهان به ویژه مرکبات

جذب آسان و سریع به خاطر کلات EDTA

قابل استفاده درکشت های خاکی و هیدروپونیک و روش های مختلف آبیاری و محلولپاشی

کاهش مقدار مصرف در طول دوره و درنتیجه کاهش هزینه ها

سازگاری با بسیاری از سم ها و کودها

بدون احتمال رسوب ،کلوخه شدن و گرفتگی سیستم های آبیاری

انبارداری، حمل ون قل و کاربرد آسانب ه دلیل شکل میکروگرانول آن

مجاز به استفاده در کشت های ارگانیک بر اساس استاندارد اتحادیه اروپا

منگنز کلات شده باEDTA محلول در آب: 6% وزنی- وزنی

روی کلات شده با EDTA محلول در آب: 8 % وزنی- وزنی

محدوده پایداری pH : 4 تا 9