تریدکورپ آ زد

پیشگیری و جبران کمبود ریز مغذی ها در تمامی گیاهان

بهترین تناسب میان ریزمغذی ها سازگار با نیاز گیاهان مختلف و شرایط هر منطقه

ترکیب شیمیایی یکنواخت در هر میکرو گرانول

عدم وجود رقابت میان عناصر به خاطر فرم کلات شده آنها

قابل استفاده درانواع کشت ها و سیستم ها به ويژه هیدروپونیک و آبیاری بارانی

کاهش مقدار مصرف در طول دوره و در نتیجه کاهش هزینه ها به دلیل اثر بخشی فوق العاده

دسترسی و جذب آسان از طریق ریشه گیاهان در طول دوره

انبارداری، حمل و نقل و کاربرد آسان به دلیل شکل میکروگرانول آن

بدون احتمال رسوب ،کلوخه شدن و گرفتگی سیستم های آبیاری

مجاز به استفاده در کشت های ارگانیک بر اساس استاندارد اتحادیه اروپا

آهن کلات شده باEDTA محلول در آب: 7.5% وزنی- وزنی

منگنز کلات شده باEDTA محلول در آب: 3.5% وزنی- وزنی

روی کلات شده باEDTA محلول در آب: 0.7% وزنی- وزنی

مس کلات شده باEDTA محلول در آب: 0.28% وزنی- وزنی

بر محلول در آب: 0.65% وزنی-وزنی

مولیبدن محلول در آب: 0.3 % وزنی- وزنی

محدوده پایداری pH: 3 تا 9

میکروگرانول سبز رنگ کاملا محلول در آب