تریدکورپ روی

پیشگیری و جبران کمبود روی در تمامی گیاهان

جذب آسان و سریع به خاطر کلات EDTA

قابل استفاده درکشت های خاکی و هیدروپونیک و روش های مختلف آبیاری و محلولپاشی

کاهش مقدار مصرف در طول دوره و در نتیجه کاهش هزینه ها به دلیل اثر بخشی فوق العاده

سازگاری با بسیاری از سم ها و کودها

انبارداری، حمل و نقل و کاربرد آسان به دلیل شکل میکروگرانول آن

بدون احتمال رسوب ،کلوخه شدن و گرفتگی سیستم های آبیاری

مجاز به استفاده در کشت های ارگانیک بر اساس استاندارد اتحادیه اروپا

Tradecorp Znروی کلات شده با EDTA : 14 درصد وزنی- وزنی

شکل میکروگرانول سفید رنگ کاملا محلول در آب

پایدار در گستره ی pH از 4 تا 9