ترید بُر مولیبدن

مطمئن ترین منبع برای پیشگیری و جبران کمبود بُر در تمامی گیاهان

پیوند بُر با اتانول آمین و منبع ازت آلی که به جذب آن در برگ ها کمک می کند

قابل استفاده درکشت های خاکی و هیدروپونیک و روش های مختلف آبیاری و محلولپاشی

افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماری هایی که از کمبود ریزمغذی ها به وجود می آیند.

بُر محلول در آب: 5/10 درصد وزنی- حجمی

مولیبدن محلول در آب: 1/1 درصد وزنی- حجمی

مایع کاملا محلول در آب