توربو روت

اثر هم افزایی:

هم افزایی بین هیومیک اسید، فولویک اسید و عناصر غذایی

بهینه سازی و افزایش کارایی منابع غذایی (کودهای شیمیایی، عناصر موجود، آب و..) و افزایش دسترسی فسفر و ریز مغذی ها

هم افزایی بین آمینو اسیدها و عناصر غذایی

جذب و انتقال آسان ریز مغذی ها در گیاه از طریق فعالیت آمینواسیدها

تحریک گیاه :

افزایش رشد طبیعی ریشه ها و تارهای کشنده در طول مرحله استقرار بوته

تأثیر ضد تنشی موثر در شرایط اقلیمی ناسازگار و بد

تحریک رشد در طول دوره رشد و شرایط بحرانی

تأثیر در خاک:

بهبود و افزایش ظرفیت نگهداری آب و مواد غذایی

هوادهی بهتر خاک، زهکشی بیشتر

افزایش قابلیت دسترسی عناصر از طریق ریشه

اصلاح بیولوژیک خاک

8 درصد هیومیک اسید

4 درصد آمینو اسید ال-آلفا با برتری مقداری آمینو اسیدهای خاصی که موجب افزایش و توسعه ریشه می شود مانند آرجنین و میتیونین

عناصر ماکرو (NPK) و عناصر ریز مغذی کلات شده