توپال

افزایش توان تولید محصول و حفظ سلامت سیستم ریشه ای گیاه

بهبود شرایط ریشه زایی

افزایش مقاومت فیزیکی گیاه

حداکثر جذب به لطف فرمول ویژه

کمک به بازیابی فعالیت میکروبی خاک

کاهش احتمال آلودگی ریشه در طول دوره ی رشد گیاه

عدم احتمال ایجاد مسمومیت برای گیاه

ایجاد سد طبیعی در گیاه در برابر بیماری ها

افزایش بار دهی محصول

کاهش تعداد محلول پاشی های شیمیایی

بدون ایجاد باقی مانده و بدون دوره ی کارنس