توینتک روی- منگنز

فرمولاسیون منحصر به فرد به منظور حداکثر نمودن جذب روی و منگنز توسط برگ و انتقال سریع در گیاه

بیشترین سرعت، تعادل و کارایی جذب روی و منگنز در گیاه

بیشترین کارایی در زمان بروز اختلالات شایع فیزیولوژیکی ناشی از کمبود روی و منگنز

غنی شده با بُر، مولیبدن، منیزیم و مس کلات شده با ٍEDTA جهت افزایش فرایند متابولیک در گیاهان

روی: 9/9 درصد وزنی- حجمی

منگنز: 7 درصد وزنی- حجمی

کلات مس EDTA با 046/0 درصد وزنی- حجمی

بُر: 034/0 درصد وزنی- حجمی

مولیبدن: 004/0 درصد وزنی- حجمی

اکسید منیزیم: 3/0 درصد وزنی- حجمی

مایع کاملا محلول در آب