تیم سپاهان رویش

مدیریت
تیم فروش داخلی
تیم مالی و حسابداری
تیم بازرگانی خارجی
تیم بازاریابی
تیم بذر
تیم تغذیه و حفاطت گیاه
تیم کشت‌های گلخانه‌ای