دلفان پلاس آ-زد

ترکیبی بر مبنای ال – آلفا آمینواسیدهای آزاد که به سادگی و بدون نیاز به صرف انرژی اضافه، به برگ ها منتقل و جذب می شود

ذخیره انرژی در گیاه از طریق تامین مواد غذایی نیمه آماده(آمینو اسید) برای گیاه و کاهش زمان بازیابی

افزایش توان گیاه در مراحل حیاتی رشد(نشا ، گلدهی ، تشکیل و توسعه و بلوغ میوه)

بالا بردن مقاومت گیاه و کاهش اثر تنش ها محیطی و داخلی

تامین ریز مغذی ها و کلسیم در طول شرایط تنش

جذب سریعتر عناصر توسط گیاه

افزایش جذب و انتقال مواد از طریق جذب فعال در گیاه.

فرمولاسیونی با منشا طبیعی و مناسب محیط زیست

افزایش عملکرد و کیفیت محصول

آمینو اسید(AA): 14 % وزنی – وزنی(16.8 %وزنی حجمی)

ازت کل (N): 6.2 % وزنی_وزنی (7.4 % وزنی-حجمی)

کلسیم(CaO) محلول در آب : 0.5 % وزنی – وزنی(0.6 %وزنی-حجمی)

آهن(Fe) محلول در آب: 0.45 % وزنی – وزنی (0.54 % وزنی-حجمی)

منگنز(Mn) محلول در آب: 0.35 % وزنی – وزنی (0.42 % وزنی-حجمی)

روی (Zn) محلول در آب: 0.54 % وزنی – وزنی (0.65 % وزنی-حجمی)

مقدار جزیی بُر و مولیبدن