فیلگیرین

 ترکیب ویژه فیلگیرین موارد زیر را بهبود می بخشد:
– گل دهی و تشکیل میوه
– استقرار بهتر گیاه
– رشد ریشه و تشکیل ریشه های جانبی
– رشد قوی تر شاخساره گیاه
– اندازه و کیفیت میوه
– فیلگیرین انطباق گیاه با شرایط محیطی را پس از انتقال نشا بهبود می بخشد و همچنین بر توانایی گیاه در غلبه بر تنش شوری و سایر تنش های محیطی می افزاید.
– کارکردهای اصلی فیلگیرین در گیاه شامل:
– کاهش تنش های محیطی (شوری، سرما، یخ زدگی و …) به واسطه ی داشتن مواد تنظیم کننده ی اسمزی
– سم زدایی مواد اکسید کننده به واسطه ی داشتن ترکیبات آنتی اکسیدان (پلی فنول ها، ویتامین ها و رنگ دانه ها)
– روش منحصر به فرد استخراج سرد موجب حفظ تمام مواد فعال موجود در جلبک می شود.

ماده خشک (استخراج شده از جلبک دریایی): 15 درصد وزنی-وزنی (5/16 درصد وزنی-حجمی)
نیتروژن آلی: 2/0 درصد وزنی-وزنی (22/0 درصد وزنی-حجمی)
فسفر (P2O5) محلول در آب: 05/0 درصد وزنی-وزنی (06/0 درصد وزنی-حجمی)
پتاسیم (K2O) محلول در آب: 4/0 درصد وزنی-وزنی (44/0 درصد وزنی-حجمی)