دلفان پلاس

ترکیبی بر مبنای ال – آلفا آمینواسیدهای آزاد که به سادگی و بدون نیاز به صرف انرژی اضافه جذب و به برگ ها منتقل می شود

ذخیره انرژی در گیاه از طریق تامین مواد غذایی نیمه آماده(آمینو اسید) برای گیاه و کاهش زمان بازیابی

کمک به بازیابی گیاه پس از تنش های محیطی(سرما زدگی، خشکی، باد و تگرگ، شوری، هجوم آفات و بیماریها، محلولپاشی های شدید سم و کود)

منبع اثربخشی از ازت آلی برای رشد مجدد گیاه در شرایط تنش

افزایش توان گیاه در مراحل حیاتی رشد(نشا ، گلدهی ، تشکیل و توسعه و بلوغ میوه)

افزایش جذب عناصر غذایی از ریشه و برگ

افزایش تولید قند در سلول های گیاه به منظور بهبود مقاومت گیاه به سرمای زمستانه

افزایش عملکرد و کیفیت محصول

آمینو اسید(AA)آزاد : 24 % وزنی – وزنی(28.8%وزنی حجمی)

ازت کل (N):9 % وزنی_وزنی (10.4% وزنی- حجمی)

مایع محلول در آب