راگاراک

هیبرید (F1)
فلفل بلوکی شیرین به رنگ زرد
قابل برداشت به رنگ زرد
میوه دهی یکنواخت
میانگین وزن میوه 220-190 گرم
بوته قوی پوشش برگی مناسب
باردهی عالی و بازار پسندی مناسب
متحمل ویروس موزاییک تنباکو (Tm:0-1)
ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV)
مقاوم به ویروس موزائیک خفیف فلفل (PMMoV:1-3)