روتر آ-آ

تقویت شکل گیری ریشه و رشد در مرحله آغازین کشت

گستره کاملی از عناصر غذایی برای مراحل حیاتی رشد گیاه

ترکیبی بر مبنای ال – آلفا آمینواسیدهای آزاد که به سادگی و بدون نیاز به صرف انرژی اضافه، به برگ ها منتقل و جذب می شود

ذخیره انرژی در گیاه از طریق تامین مواد غذایی نیمه آماده(آمینو اسید) برای گیاه و کاهش زمان بازیابی

بالا بردن مقاومت گیاه و کاهش اثر تنش ها محیطی و داخلی

توصیه شده هنگامی که دلیل تنش رشد به روشنی مشخص نمی شود

بهترین توصیه برای کاربرد آن در آب آبیاری، استفاده پس از هیومیستار می باشد

ازت کل (N): 5.5 % وزنی-وزنی (6.6 % وزنی-حجمی)

فسفر(P2O5) محلول در آب: 5 % وزنی-وزنی (6 % وزنی-حجمی)

پتاسیم(K2O) محلول در آب: 3.5 % وزنی-وزنی (4.2 % وزنی-حجمی)

آمینواسید آزاد: 7 % وزنی-وزنی (8.4 % وزنی-حجمی)

آهن(Fe) محلول در آب و کلات با EDDHA: 0.04 % وزنی – وزنی (0.04 % وزنی-حجمی)

منگنز(Mn) محلول در آب و کلات با EDTA: 0.05 % وزنی – وزنی (0.06 % وزنی-حجمی)

روی (Zn) محلول در آب و کلات با EDTA: 0.07 % وزنی – وزنی (0.08 % وزنی-حجمی)

مولیبدن (Mo) محلول در آب: 0.1 % وزنی – وزنی (0.12 % وزنی-حجمی)