رومانسکو

هیبرید (F1)
مناسب کشت در بهار، اوایل پاییز
 میان رس
دوره کاشت بعد از انتقال نشا 85-75 روزه
کیفیت و طعم مناسب
طبق گل کلم سفید، سفت و متراکم
پوشش مناسب طبق گل کلم توسط برگ‌ها
مناسب برای تازه خوری و صادرات
در تمام مناطق گل کلم کاری ایران مانند خوزستان، اصفهان، ورامین، ارومیه و کرج و…