سابل

هيبريد (F1)

میوه گرد و بنفش

قابل کشت در گلخانه ها و تونل های پلاستیکی

پربار

بوته قوی

   عملکرد مناسب

   عمر انبارمانی بالا