ساخیا

گوجه فرنگی هیبرید گلخانه ای (F1

از نوع رشد نامحدود

وزن میوه 200 تا 250 گرم

میوه خوش فرم، به رنگ قرمز بازارپسند

خوشه دهی و عملکرد یکنواخت و بالا در طول دوره کشت

انبار مانی بسیار بالا

واریته ای دو منظوره (کشت خاکی و هیدروپونیک)

مقاومت ها:

_ مقاومت بالا به:

ویروس موزائیک گوجه فرنگی (ToMV)

ویروس پژمردگی خالدار گوجه فرنگی (TSWV)

کپک برگی گوجه فرنگی (Fulvia fulva:A-E)

پژمردگی آوندی ورتیسیلیومی (V.albo-atrum و V.dahliae)

پژمردگی آوندی فوزاریومی (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici:0,l.)

_ مقاومت نسبی به:

ویروس پیچیدگی و زردی برگ گوجه فرنگی (TYLCV)

سه نژاد نماتد گره ریشه (Mi- Mj- Ma)