ساخیا

گوجه فرنگی هیبرید گلخانه ای (F1)
از نوع رشد نامحدود
وزن میوه 200 تا 250 گرم
میوه خوش فرم، به رنگ قرمز بازارپسند
خوشه دهی و عملکرد یکنواخت و بالا در طول دوره کشت
انبار مانی بسیار بالا
واریته ای دو منظوره (کشت خاکی و هیدروپونیک)
مقاومت ها:
مقاومت بالا به:
ویروس موزائیک گوجه فرنگی (ToMV)
ویروس پژمردگی خالدار گوجه فرنگی (TSWV)
کپک برگی گوجه فرنگی (Fulvia fulva:A-E)
پژمردگی آوندی ورتیسیلیومی (V.albo-atrum و V.dahliae)
پژمردگی آوندی فوزاریومی (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici:0,l.)
مقاومت نسبی به:
ویروس پیچیدگی و زردی برگ گوجه فرنگی (TYLCV)
سه نژاد نماتد گره ریشه (Mi- Mj- Ma)