سالترید

اصلاح کننده منحصر به فرد خاکهای شور و سدیمی به دلیل داشتن سه جزء

1.کلسیم، از طریق جایگزین شدن بجای سدیم موجود در خاک باعث کاهش سدیم قابل تبادل(ESP) شده و از تخریب ساختمان خاک جلوگیری می کند.

2.گوگرد، پس از تبدیل به سولفات (توسط میکروارگانیزم های خاک) با سدیم ترکیب شده و آبشویی می شود.

3.اسیدهای آلی، ظرفیت تبادل کاتیون (CEC) را در خاک افزایش داده تا جایگزینی کلسیم به جای سدیم و فعالیت میکروبی خاک و تبدیل گوگرد به سولفات بیشتر شود.

سادگی تعیین مقدار نیاز بر اساس پارامترهای درصد سدیم قابل جایگزین (ESP) و شوری (EC)

بهینه کردن آبیاری و کوددهی

حمل و نقل و مدیریت کاربرد آسان

رفع و کنترل همه مشکلات ناشی از خاکهای شور و سدیمی و نمک های تجمع یافته در خاک

کلسیم (CaO): 8/9 درصد وزنی- حجمی

سولفور(S) :11 درصد وزنی- حجمی

اسید های آلی: 4/23 درصد وزنی- حجمی

مایع قهوه ای رنگ محلول در آب