ساند

هيبريد (F1)
میوه پارتنوکارپیک از نوع خاردار
اندازه ميوه 10-6 سانتيمتر
نسبتا مقاوم به بيماری‌های ویروس موزائیک خیار (CMV)
مقاومت بالا به سفیدک حقیقی و گموز
مناسب كشت گلخانه‌ای و فضای باز به عنوان خیار برای تهیه خیار شور و فرآوری