نوروز می آید تا به یادمان بیاورد همیشه به آغاز فصل نو امیدوار باشیم

.Happy persian new year(Nowruz) and happy spring

برآمد باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه سال همایون بادت این روز و همه روز