سونیکو

گوجه فرنگی هیبرید  گلخانه ای (F1) از نوع رشد نامحدود
وزن میوه 140 گرم، خوش فرم و به رنگ قرمز بازارپسند
قابل برداشت به صورت خوشه ای
بسیار زودرس با خوشه دهی یکنواخت و عملکرد بالا در طول دوره کشت
مقاومت ها:
 مقاومت بالا به:
ویروس موزائیک گوجه فرنگی (ToMV)
پژمردگی آوندی ورتیسیلیومی(V.albo-atrum و V.dahliae)
پژمردگی آوندی فوزاریومی(Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici:0.l.)
مقاومت نسبی به:
ویروس پیچیدگی و زردی برگ گوجه فرنگی (TYLCV)
سه نژاد نماتد گره ریشه (Mi- Mj- Ma)