سونیکو

گوجه فرنگی هیبرید  گلخانه ای (F1) از نوع رشد نامحدود

وزن میوه 140 گرم، خوش فرم و به رنگ قرمز بازارپسند

قابل برداشت به صورت خوشه ای

بسیار زودرس با خوشه دهی یکنواخت و عملکرد بالا در طول دوره کشت

مقاومت ها:

_ مقاومت بالا به:

ویروس موزائیک گوجه فرنگی (ToMV)

پژمردگی آوندی ورتیسیلیومی(V.albo-atrum و V.dahliae)

پژمردگی آوندی فوزاریومی(Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici:0.l.)

_مقاومت نسبی به:

ویروس پیچیدگی و زردی برگ گوجه فرنگی (TYLCV)

سه نژاد نماتد گره ریشه (Mi- Mj- Ma)