سیرتو

هيبريد F1))
فلفل دلمه‌ای شیرین
میوه به رنگ فسفری
مناسب کشت گلخانه‌ای و تونل‌های کوتاه
بوته قوی پوشش برگی مناسب
ماندگاری خوب
باردهی عالی
بازار پسندی مناسب بویژه برای صادرات
مقاوم به بیماری موزاییک تنباکو (Tm:0-2)
مناسب کشت گلخانه‌ای و تونل‌های کوتاه