سیلیپات

میزان جذب حداکثری

اثر از بین برندگی عوامل بیماری زا در سطح گیاه

افزایش ضخامت دیواره ی سلولی

بهبود فیزیکی مقاومت گیاه

ایجاد سد فیزیکی طبیعی در برابر آفات و بیماری ها

بهبود کیفیت پس از برداشت میوه

تحریک رشد طولی گیاه

کاهش رطوبت در سطح برگ

کاهش تعداد محلول پاشی های شیمیایی

بدون دوره ی کارنس

اکسید سیلسیم (SiO2)