شیرین

هیبرید (F1)
مناسب کشت در بهار، اوایل تابستان و پاییز
زودرس تا میان رس
دوره کاشت بعد از انتقال نشا 80-70 روزه
متحمل به گرما
کیفیت و طعم مناسب
طبق گل کلم سفید، سفت و متراکم
پوشش مناسب طبق گل کلم توسط برگ‌ها
مناسب برای تازه خوری
در تمام مناطق گل کلم کاری ایران مانند خوزستان، اصفهان، خراسان، ورامین، ارومیه و کرج و…