فاینال کا

پیشگیری و جبران کمبود پتاسیم به ویژه در زمان خشکی بدون برهم زدن تعادل میان منیزیم و کلسیم در گیاه

پوشش یون های مزاحم کلسیم و منیزیم روی برگها با EDTA و در نتیجه افزایش مقدار و سرعت جذب پتاسیم

جلوگیری از آغاز فعالیت قارچ ها روی برگ (مثلا سفیدک پودری)

بهترین نسبت ازت برای افزایش جذب پتاسیم

بهبود اندازه، رنگ، بریکس و کیفیت پوست میوه ها و سبزی ها

افزایش میزان ماده خشک در گیاهان و در نتیجه مقاوم تر شدن آن ها در مقابل سرما

فاقدکلراید، نیترات ها و سولفات ها

پتاسیم (K2O ):

46/5 درصد وزنی- حجمی

عامل کلات کننده EDTA :

1/5 در صد وزنی- حجمی

ازت : 5/4 درصد وزنی- حجمی

مایع کاملا محلول در آب